سوالات و پاسخ آزمون کلی علمی شماره ۲


تعداد شرکت کنندگان: ۴۶

تعداد سوال: ۱۰

 ۱. آنزیم پیروات دکربوکسیلاز در اثر گلوگونات منگنز باعث ...... و ......می گردد. 

الف. افزایش متابولیسم سلولی_ افزایش ساخت سلول های جدید

 ب. کاهش متابولیسم سلولی_افزایش ساخت سلول های جدید

 ج. افزایش متابولیسم سلولی_کاهش ساخت سلول های جدید

 د.افزایش متابولیسم سلولی_اثرات ضدباکتری 


گزینه صحیح:۱


۲. بر اساس مقاله ۲۰۰۵ با عنوان زیر A randomized, double-blind, multicentric study on the efficacy of a new antienzyme formulation against diaper dermatitis متن زیر را کامل کنید: دیاپر راش یا ادرار سوختگی در بیش از ..... از نوزادان بین سنین........ با ...... مشاهده می شود. 

الف. ۴۵ درصد_۹ تا ۱۲ ماهگی_شیوع بالا 

ب. ۳۵ درصد_۱۰ تا ۲۴ ماهگی_شیوع زیاد

 ج. ۳۶ درصد_۹ تا ۱۲ ماهگی_شیوع کم

 د. ۳۵ درصد_۹ تا ۱۲ ماهگی_شیوع زیاد 


گزینه صحیح:۴

۳.بر اساس مقاله ۲۰۰۵ A randomized, double-blind, multicentric study on the efficacy of a new antienzyme formulation against diaper dermatitis متن زیر را کامل کنید. اطراف ناحیه دیاپر راش گرم و مرطوب است. عوامل دخیل در دیاپر راش بطور کلی عبارتند از .....، ...... و ..... هستند. 

الف. اصطکاک، ادرار و مدفوع

 ب. خشکی پوست، مدفوع و ادرار 

ج. محیط خشک، ادرار و مدفوع

 د. سرما، رطوبت و اصطکاک 


گزینه صحیح:۱


۴. تعداد کودکان مورد مطالعه مقاله ۲۰۰۵ چاپ شده در مجله آکادمی درماتولوژی آمریکا با عنوان .... study on the efficacy of a new antienzyme formulation against diaper dermatitis درباره چیست؟

 الف. ۱۶۹ کودک مبتلا دیاپر راش ۸ تا ۱۲ ماهه

 ب.۱۶۹ کودک مبتلا به کرادل کپ ۹ تا ۱۲ ماهه 

ج. ۱۵۸ کودک مبتلا به دیاپر راش ۱۰ تا ۱۲ ماهه

 د.۱۵۸ کودک مبتلا به کرادل کپ ۸ تا ۱۲ ماهه 


گزینه صحیح:۱


۵. نتایج تحقیق ۲۰۰۵ زیر .... study on the efficacy of a new antienzyme formulation against diaper dermatitis چیست؟

 الف. نتایج نشان داد درمان با فرمول زینک اکسید و لوپینوس آلبوس ظرف ۴.۹ روز درمان کامل دیاپر راش را باعث می شود.

 ب.نتایج نشان داد درمان با فرمول زینک اکسید و لوپینوس آلپوس ۸۵ درصد از کودکان را ظرف ۵.۱ روز درمان کامل دیاپر راش را باعث می شود. ج..نتایج نشان داد درمان با فرمول زینک اکسید و لوپینوس آلپوس ۸۵ درصد ظرف ۵.۱ روز درمان کامل دیاپر راش را باعث می شود. 

د.نتایج نشان داد درمان با فرمول زینک اکسید و لوپینوس آلپوس ۷۵ درصد ظرف ۶ روز درمان کامل دیاپر راش را باعث می شود. 


گزینه صحیح:۱


۶.اصلی ترین راه درمان میخچه و پینه چیست؟

 الف. برطرف کردن عامل فشار و لایه بردار قوی 

ب. لایه بردار قوی و ضد قارچ مناسب

 ج. مرطوب کننده و لایه بردار متوسط

 د. ضد قارچ و ضدالتهاب قوی 


گزینه صحیح:۱


۷. اسکالن که از ..... به دست می آید ترکیبی شبیه به چربی ....... پوست داشته و به عنوان یک نرم کننده خوب سبب افزایش......و ..... پوست می گردد.

 الف. روغن ارگان_غدد سباسه_استحکام پوست.

 ب‌. روغن زیتون_غدد سباسه_رطوبت و انعطاف پوست 

ج. روغن درخت چای_سبوم_رطوبت و استحکام

 د.. روغن ارکان_غدد سباسه_رطوبت و انعطاف پوست 

گزینه صحیح: ۲ 


۸. نقش ویتامین E و دکسپانتنول در لوسیون بدن هیدرودرم لیدی چیست؟ 

الف. خنثی سازی رادیکال آزاد_ افزایش پوسته ریزی ب. حذف رادیکال آزاد_کاهش چین و چروک

 ج. خنثی سازی رادیکال آزاد_ حفظ رطوبت و بهبود الاستیسیته

 د.خنثی سازی رادیکال آزاد_ حفظ رطوبت و پوسته ریزی زیاد 

گزینه صحیح:۳


۹. کدام ترکیب در گیاه Lipinus Albus یک بازدارنده قوی در برابر اکسید کننده های رادیکالی هیدروکسیلی مضر می باشد. الف. اسید سیتریک ب. لینولئیک اسید ج. فیتیک اسید د. اسید لینولنیک 

گزینه صحیح:۳


۱۰. کدام ترکیب جزو کمپلکس روشن کننده بدن هیدرودرم نیست؟

 الف.آلفا آربوتین

 ب. آلفا هیدروکسی اسید 

ج. کوژیک اسید دی پالمیتات

 د. نیاسین آمید 


گزینه صحیح:۴


/ 0 نظر / 138 بازدید