سوالات بهمراه پاسخ آزمون کلی علمی شماره 1 مورخه 25 اسفند

تعداد شرکت کنندگان: 66 نفر

تعداد سوال: ۱۰ ویرایش سوالات

۱.کدام مورد در INCI سپی کنترل A5 نیست؟

الف. CINAMMON ZEYLANICUM

ب. SARCOSINE

ج. CAPRYLOYL GLYCINE

د. MELALEUCA ALTERNIFOLIA

پاسخ گزینه 4

۲. نتایج تحقیق ۲۰۱۳ با عنوان زیر 

A study of Antimicrobial Effects of Some Essential Oils and Medicinal Herbs Against Acne Causing Bacteria

کدام است؟

الف. مقایسه Cinanamon و Tea Tree Oil با اریترومایسین 

ب. مقایسه اثرات ضد باکتری دارچین، روغن درخت چای، رزماری با اریترومایسین

ج. مقایسه اثرات ضد باکتری دارچین، روغن درخت چای، رزماری با کلیندامایسین

د.مقایسه اثرات ضد باکتری عامل آکنه دارچین، روغن درخت چای، رزماری و... با کلیندامایسین


گزینه 4

۳. نتایج تحقیق ۲۰۱۳ با عنوان زیر 

A study of Antimicrobial Effects of Some Essential Oils and Medicinal Herbs Against Acne Causing Bacteria

کدام است؟

الف. عصاره دارچین از نظر خاصیت ضدباکتری(باکتری های مولد آکنه) از کلیندامایسین موثرتر است.

ب.الف. عصاره دارچین از نظر خاصیت ضدباکتری(باکتری های مولد آکنه) از تترامایسین موثرتر است.

ج.الف. ترکیب عصاره دارچین از نظر خاصیت ضدباکتری(باکتری های مولد آکنه) از اریترومایسین موثرتر است.

د.الف. ترکیب عصاره دارچین از نظر خاصیت ضدباکتری(باکتری های مولد آکنه) از نئومایسین موثرتر است.

گزینه صحیح:۱

4. برای پرزنت علمی ژل مرطوب کننده فاقد چربی درماسیف برای پوست خشک کدام یک از مقالات زیر قابل استفاده است؟

الف. A study of Antimicrobial Effects of Some Essential Oils and Medicinal Herbs Against Acne Causing Bacteria


ب. Current clinical use of depigmenting agents 2011


ج. Antibacterial Activity of Ethanolic Extract of Cinnamon Bark, Honey, and Their Combination Effects against Acne-Causing Bacteria

د. 

Efficacy and Tolerance Study of an Oligopeptide with Potential Anti-Aging Effects


۵. مکانیسم اصلی نیاسین آمید در کرم و سرم وایتنینگ اکسپرتیج چیست؟

الف. مهار تیروزیناز 

ب.مهار TRP -1

ج. مهار ملانوژنز

د. مهار تیروزیناز و انتقال ملانوسیت ها از ملانوسیت به کراتینوسیت

گزینه صحیح:۴

۶. درباره تشابه مکانیسم نیاسین آمید و بوتیل رزوسینول کدام گزینه صحیح است؟

الف. مهار تیروزیناز

ب. مهار TRP-1

ج. مهار ترانسفر ملانوزوم به کراتینوسیت

د. تشابه مکانیسمی ندارند.


گزینه صحیح:۱

۷. تحقیق زیر درباره کرم بوتیل رزورسینول 

The Efficacy and Safety of 4-n-butylresorcinol 0.1% Cream for the Treatment of Melasma

بر روی چند بیمار انجام شده و نتایج آن چه بوده است؟

الف. ۲۰ بیمار مبتلا به ملاسما - ایمن، موثر و تحمل پذیر

ب. ۱۸ بیمار مبتلا به ملاسما-ایمن، موثر و تحمل پذیر

ج. ۲۰ بیمار مبتلا به PIH-ایمن، موثر و تحمل ناپذ پذیر

د.۲۰ بیمار مبتلا به Sun spots-ایمن، موثر و تحمل پذیر


گزینه صحیح:۱

۸. مهمترین مقاله ای که می توانید برای کرم وایتا سرم اکسپرتیج به پزشک ارائه دهید کدام گزینه نادرست است؟

الف.

The Efficacy and Safety of 4-n-butylresorcinol 0.1% Cream for the Treatment of Melasma


ب.

Assessment of efficacy, safety, and tolerability of 4-n-butylresorcinol 0.3% cream : an Indian multicentric study on melasma

ج. 

4-n-butylresorcinol, a highly effective tyrosinase inhibitor for the topical treatment of hyperpigmentation


د. 

A study of Antimicrobial Effects of Some Essential Oils and Medicinal Herbs Against Acne Causing Bacteria 


گزینه صحیح:۴


۹.در تولید کرم ضدآفتاب مرطوب کننده SPF 30 آردن از ترکیب فیلتر ضد آفتاب به نام..... به همراه سایر جاذب های پرتوهای ماورای بنفش UVA/UVB استفاده شده است. 

الف. Tinosorb

ب. تیتانیونیوم اکسید

ج. زینک اکسید

د. تیتانیوم دی اکسید میکرونیزه


گزینه صحیح:۱


۱۰. نتایج تحقیق ۲۰۱۳ با عنوان زیر 

A study of Antimicrobial Effects of Some Essential Oils and Medicinal Herbs Against Acne Causing Bacteria

کدام است؟

الف. میانگین ناحیه مهاری عصاره Cinammon علیه باکتری پروپیونی باکتریوم آکنه ۳۲/۵ است.

ب. میانگین ناحیه مهاری عصاره Cinammon علیه باکتری پروپیونی باکتریوم آکنه ۳۳ است.

ج.میانگین ناحیه مهاری عصاره Cinammon علیه باکتری پروپیونی باکتریوم آکنه ۳۲ است.

د.میانگین ناحیه مهاری عصاره Cinammon علیه باکتری پروپیونی باکتریوم آکنه ۳۵ است.

گزینه صحیح:۱

دکتر فرشاد اکبرنژاد

/ 0 نظر / 154 بازدید